JSON数据及其转换

一、JSON的标准格式

     JSON里面是一个对象,如果是多个对象,则用逗号间隔,即{},{},这样就组成了一个对象序列,为了辨别开始和结束,则需要加上[],即实际传递的形式应该是[{},{}],如果只要传递一个对象,则{}的形式就可以了。

     对象的属性必须在“”里面,属性与值之间用:隔开,属性之间用,来分隔,如果属性的值为数组,则用[]包括起来。格式可能有:
        1、{“属性1”:值1,”属性2”:值2}
                  如果值为字符串,则也需要用“”括起来(下同)。
        2、{“属性1”:值1,”属性2”:[值1,值2]}
                  属性2是一个数组,包含了值1和值2。
        3、{“属性1”:值1,”属性2”:{“属性a”:值a,”属性b”:[值b,值c]}}
                  属性2是个对象,这个对象由包含属性a和属性b,属性b又是一个数组包含值b和值c。
      上述应该是最基本的,其余的就是在此基础上的拓展。

二、JSON与其他格式的互相转化

       A.Java————>JSON
           public String javaToJSON() {
                      JSONObject jsonObj = new JSONObject();
                             jsonObj.put("username", "张三");
                             jsonObj.put("password", "123456");
                     return jsonObj.toString();//{"password", "123456","username", "张三"}
           }

      B.JSON———–>XML
           public String jsonToXML() {
                       String jsonStr = "{\"password\":\"123456\",\"username\":\"张三\"}";
                       JSONObject json = JSONObject.fromString(jsonStr);
                       XMLSerializer xmlSerializer = new XMLSerializer();
                              xmlSerializer.setRootName("user_info");
                              xmlSerializer.setTypeHintsEnabled(false);
                       String xml = xmlSerializer.write(json);
                       return xml;
            }

©️2020 CSDN 皮肤主题: Age of Ai 设计师:meimeiellie 返回首页